Renovera och bygga

Det förekommer relativt ofta ombyggnadsprojekt i huset. Vi gläds givetvis med alla som därmed får ännu trevligare bostäder. Dock har myntet ibland en baksida. Den enes golv är den andres tak, som det heter.

Sunt förnuft är grundregeln, som brukar räcka långt.

Nedan regler för ombyggnation och renovering.

Generella regler

Avser du renovera badrum eller kök, börja med att kontakta styrelsen för att få ett formellt godkännande och även tips om vad du ska tänka på. Enklare renovering som målning, tapetsering, omläggning av golv eller utbyte av köksinredning kräver inte föreningens tillstånd.

Om den planerade ombyggnaden är av ett sådant slag att den måste godkännas av föreningen i förväg ska ett underlag för beslutet lämnas till styrelsen. Ju tydligare underlaget är desto snabbare får du besked. Beslutsunderlaget ska vara skriftligt och gärna med en ritning som visar förändringen (före och efter ombyggnaden). Vissa ritningar finns att tillgå på stadsbyggnadskontoret.

Vid badrumsrenoveringar måste auktoriserade hantverkare anlitas. All avstängning av vattenstammar görs av fastighetsskötaren. Då det oftast innebär att vattnet måste stängas av i hela fastigheten ska meddelande om detta sättas upp i samtliga uppgångar senast 48 timmar i förväg. Det är också mycket viktigt att informera lokalhyresgästerna. Avstängning av vatten bekostas av medlemmen själv och faktureras av fastighetsskötaren.

Innan start av renovering/ombyggnation informer dina grannar om vilken tid renoveringen kommer att pågå, vem som utför arbetet inkl telefonnummer och om det finns risk för störande ljud, buller och tillfällig nedskräpning. Det är också viktigt att sätta upp skriftlig information, med tidsangivelse och kontaktuppgifter, på anslagstavlorna i samtliga uppgångar som kan beröras.

Störningar i form av buller från byggarbeten ska minimeras. Dessa arbeten får endast utföras vardagar 07.30-17.00 (fredagar 07.30-16.00). Bilning får endast utföras vardagar 09.00-15.00. Under lördagar och söndagar får inget störande arbete ske.

Hantverkare får köra in på gården för att lasta ur eller i byggmaterial och liknande. Rimlig tid, upp till en timme. Dock är parkering inte tillåten på gården. Vid parkering på gården riskerar man parkeringsböter.

Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset eller på gården. Sådant material får heller inte slängas i grovsoprummet. Trapphusen ska städas dagligen vid nedsmutsning.

Allt arbete ska utföras fackmannamässigt. Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för vatten, avlopp, ventilation eller värme får endast ske efter tillstånd från styrelsen. Styrelsen vill se vad planerad ombyggnation innebär innan start, för att kunna avgöra om det påverkar huset för övrigt.

Ventilation

Vi har mekanisk från- och tilluft i vårt hus. Det är ett känsligt system och det är viktigt att inga motordrivna köksfläktar (som t.ex. alliansfläktar) installeras. Felaktiga fläktar slår ut ventilationen i alla lägenheter som försörjs av samma ventilationsstam. Har du frågor om ventilation kontakta HSB.