Riktlinjer för bostadsrättsinnehavare i Brf Furan 12 vid ombyggnation och renovering av lägenhet

Det förekommer relativt ofta ombyggnadsprojekt i huset. Vi gläds givetvis med alla som därmed får ännu trevligare bostäder. Dock har myntet ibland en baksida. Den enes golv är den andres tak, som det heter.
Sunt förnuft är grundregeln, som brukar räcka långt.
Nedan regler för ombyggnation och renovering.

Bostadsrättslagen §7 och föreningens stadgar § 34

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar: ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Enklare renovering som målning, tapetsering, omläggning av golv kräver inte föreningens tillstånd.

Auktoriserade entreprenörer

Underhålls- och ombyggnadsarbeten som är anmälningspliktiga och som skall utföras i bostadsrättsföreningens fastighet, skall utföras av registrerade företag med F-skattebevis och behörigheter. Entreprenören skall, beroende på typ av underhållsarbete, ha behörighet enligt antingen Byggkeramikrådet/Svensk Våtrumskontroll, Säker vatten eller Elsäkerhetsverket. Ett tips är att använda Hantverkarformuläret som är en avtalsmall och finns på Konsumentverkets webbsida.

Observera att som medlem alltid och i god tid ta kontakt med Fastighetsskötaren för att stänga av vatten vid sådana behov. Vattenavstängningar ska aviseras minst 2 dagar i förväg i trapphus. Även lokalhyresgästerna skall informeras. Avstängning av vattnet bekostas av medlemmen själv och faktureras av fastighetsskötaren.

Försäkring

Medlem som anlitar firma för underhålls- och ombyggnadsarbeten skall av entreprenören begära att denne är försäkrad för de eventuella skador som kan bli följden av entreprenörens arbeten inklusive följdskador på tredje man. Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring i något fall behöver åberopas föranlett av underhålls- och ombyggnadsarbeten beställda av medlem, är medlemmen betalningsansvarig för den självrisk som kan uppstå.

Förtydliganden badrum

Vid renovering av badrum får vattenburen handdukstork inte kopplas till föreningens vattenradiatorsystem. Eluppvärmd handdukstork får kopplas in av behörig fackman.

Byte av golvbrunn skall göras vid renovering i dusch och badrum då byte av golvbeklädnad sker. Det är absolut förbjudet att spola ner rester av bruk och fix vid kakel eller klinkersättning, i golvbrunn eller toalett. Det orsakar stopp som medför att föreningens entreprenör får tillkallas. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att detta inte sker. Vid rivningsarbeten, tänk på att täcka ventilationen.

Fastigheten har tunna bjälklag, vilket gör att extra försiktighet bör tas vid rivningsarbete och eventuell flytt av brunn.

Det kan finnas asbest i kakelfix och fog. Det är upp till varje lägenhetsinnehavare att undersöka om så är fallet samt utföra eventuell sanering.

Förtydliganden kök

  1. Önskar lägenhetsinnehavaren installera ny köksfläkt är det enbart följande 2 alternativ som är godkända: Befintlig kökskåpa utbytes mot en modernare kökskåpa. Kåpan får inte innehålla fläkt utan enbart belysning och ett spjäll för forcerat luftflöde. Normalt är det ett grundluftflöde under dag-, och nattetid och möjlighet till ett forcerat luftflöde under vissa valda tidsintervaller.
  2. Befintlig kökskåpa byts ut mot kolfilterfläkt för cirkulerande luft. När den befintliga kökskåpan bytes skall en kontrollventil monteras och injusteras till ett grundflöde för att balansera tilluften i lägenheten.

Diskmaskin, kyl och frys skall alltid ställas på ett s.k läckageskydd.

Det kan finnas asbest i kakelfix och fog. Det är upp till varje lägenhetsinnehavare att undersöka om så är fallet samt utföra eventuell sanering.

Kontroll och besiktning

Styrelsen förbehåller sig rätten att utöva kontroll av pågående underhålls- och ombyggnadsarbeten samt utföra besiktning av genomförda underhålls- och ombyggnadsarbeten om den finner behovet påkallat.

Parkering, städning och avisering

Företag och hantverkare som arbetar i lägenheterna med uppdrag av lägenhetsinnehavare får under avlastning av material stå med bil på gården en kortare stund. I övrigt råder parkeringsförbud på gården och man riskerar att bötfällas.

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att städning utförs efter anlitade entreprenörer i samtliga utrymmen.

Lägenhetsinnehavaren ska skicka en ansökan till styrelsen senast 1 månad innan renoveringen påbörjas. Använd särskild blankett som finns på hemsidan. Vid godkännandet bifogas en trapphuslapp som ska sättas upp minst en vecka innan påbörjad renovering i alla uppgångar.

Störande arbeten

Störande arbeten får utföras vardagar mellan 07,30-17,00 (fredagar 07,30-16,00). OBS! Bilning får endast utföras vardagar mellan kl.09,00-15,00.

Vattenavstängning

Vardagar 08.00 – 10.00. Skall anmälas till HSB minst två veckor innan. Ansökan skickas till: kontakt@furan12.se

Dokument Datum
Renoveringsansökan.pdf 2024-05-30
För att spara ett dokument. Högerklicka på namnet, välj "Spara länk som..."