Kontakt Felanmälan

Sopstationerna ska avhandlas på årsstämman

Sopstationerna ska avhandlas på årsstämman

På stämman 28 mars kommer deltagarna ges möjlighet att ta ställning till det förslag om ny sophantering som styrelsen arbetat med under en längre tid. Som de flesta säkert känner till föreslår styrelsen att all sophantering förläggs till Viktoriagatan.

På årsstämman 2016 presenterades ett förslag som även delats ut i medlemmarnas brevlådor. Efter diskussion och förslag från flera boende har vi utrett alternativa placeringar. Eftersom återvinningen och sopsorteringen måste flyttas från gården har styrelsen noga gått igenom de två förslag som fanns vid förra årsstämman och beslutat att en sopstation vid Viktoriagatan är det bästa alternativet för rest- och matavfallsbehållare och behållare för återvinning. Vårt förslag är samma lösning som flera fastighetsägare väljer idag för rest- och matavfall, nämligen med sophantering i markbehållare/djupbehållare som delvis grävs ner under mark.

Det är alltså det förslag som styrelsen nu vill att årsstämman ska godkänna, för att vi därefter kan gå vidare till nästa steg att kontakta Stadsbyggnadskontoret och att informera de grannfastigheter som blir berörda.

Varför vill vi då göra denna förändring?

  • Målet är en lösning som är praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt bättre än idag
  • En viktig del är att få bort den tunga trafiken från gården, som inte är i skick att långsiktigt klara den påfrestning de tunga bilarna utgör
  • Med denna lösning kan vi ta ett sammanhållet grepp för att skapa en trevligare innergård
  • Soprum som friställs kan byggas om, hyras ut och ge intäkter, alternativt användas till annat ändamål
  • Det föreslagna systemet kräver minimal skötsel och underhåll
  • Vi slipper betala dragvägskostnader
  • Generellt lägre investerings- och driftkostnad än många andra lösningar. Kostnaden uppskattas kostnaden till mellan 500 000 och 700 000 kronor inkl moms. Till det kommer kostnader för ytskikt, planteringar mm.
  • Lätt att hålla rent och enkelt att använda

Några nackdelar finns. Vissa boende kan få längre väg till sopkärlen, och åtgärden kräver bygglov. Vi hoppas kunna inkludera lokalhyresgästers avfall i de behållare som finns inritade. Vi kommer att förbereda plats för ytterligare två behållare om det skulle visa sig nödvändigt.